Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).Scopul masterului este de a asigura deprinderi şi competenţe pentru o carieră profesională şi de cercetare în domeniul Ingineriei Sudării Materialelor Avansate. Programul de studii Ingineria Sudării Materialelor Novative are corespondență cu alte programe de masterat de la nivel internațional astfel: Universitade del Vigo (Spania), Radboud University Nijmegenn (Olanda), Cranfield University (Anglia), Ohio State University (Statele Unite ale Americii), University of Wollongong (Statele Unite ale Americii), Montana Tech Of The University Of Montana (Statele Unite ale Americii) , PSG College of Technology, Coimbatore (India) - Welding Engineering.
Competențe dezvoltate: Realizarea unei diagnoze privind comportarea la sudare a materialelor avansate, abilități de răspundere la noile cunoştințe privind proiectarea tehnologiilor de sudare prin topire, prin presiune şi conexe sudării, dezvoltarea capacităților de proiectare tehnologică a structurilor sudate şi a managementului echipamentelor de sudare, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiințifică în domeniul sudării materialelor avansate.
Discipline studiate: procedee de sudare, surse moderne de sudare, metode şi programe de calcul pentru procese şi tehnologii de sudare, constructia şi designul structurilor sudate/tehnici cad/cam/cae în ingineria sudării, comportarea materialelor avansate la sudare, materiale ecologice pentru sudare, tehnologii curate de sudare, ingineria materialelor avansate etc.
Perspective după finalizarea studiilor: Inginer sudor european / internațional; Inginer cercetare ca doctorand cu frecventă; Profesor de specialitate în învătământul preuniversitar; Expert în inspectia sudării; Consilier probleme tehnice.

Plan de învățământ

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Calificarea Ingineria securității și sănătății în muncă asigurată de programul de studii de master cu aceeași denumire presupune în principal formarea de ingineri capabili să coordoneze activitățile de securitate în industrie. Legislația existentă a UE privind sănătatea şi siguranța la locul de muncă a fost elaborată cu scopul de a acoperi maximum de riscuri cu minimum de norme legislative. Directiva-cadru 89/391/CE (transpusă în România prin Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă) stabilește principalele principii de prevenire a riscurilor ocupaționale. Prin intermediul acțiunii UE în acest domeniu trebuie să se instaureze condiții de lucru mai bune pe teritoriul UE: siguranța la locul de muncă să fie mai mare, riscurile profesionale să fie evaluate şi să existe măsuri de protecție în acest sens. Se are în vedere bunăstarea generală la locul de muncă, luând în calcul atât riscurile fizice, cât şi pe cele psiho-sociale. În plus, angajatorii trebuie să identifice cum să reducă riscurile la locul de muncă, iar specialiștii pregătiți în acest domeniu le pot identifica şi preveni mai ușor. Angajatorii, prin specialiștii care vor fi pregătiți pentru identificarea și prevenirea riscurile de la locul de muncă, vor fi capabili să ofere siguranță și un nivel de satisfacție ridicat pentru angajații lor, precum și evitarea unor eventuale amenzi pentru nerespectarea, poate de multe ori din necunoaștere, a reglementărilor din acest domeniu. Acțiunea de la nivelul european atrage după sine același grad de protecție şi respectarea condițiilor minime privind sănătatea şi siguranța la locul de muncă, indiferent de statul membru.
Discipline studiate: Managementul riscului, Securitatea muncii în inginerie industrială, Managemntul calității, Invesigarea accidentelor de muncă, Legislația securității și sănătății în muncă, Medicina și igiena muncii, Auditul securității și sănătății în muncă.
Perspective după finalizarea studiilor: Expert în securitate şi sănătate în muncă, Auditor şi evaluator de sisteme de management pentru sanatate si securitate ocupationala; Manager de siguranță şi sănătate în muncă.

Plan de învățământ

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Ingineria materialelor.

Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).

Studenții masteranzi dobândesc competențe cum ar fi:

  • - utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne din domeniul materialelor avansate-metalice, ceramice si compozite.
  • - aplicarea tehnicilor analitice modern adaptate domeniului materialelor avansate şi a domeniilor conexe.
  • - utilizarea conceptelor de bază din domeniul managementului de cercetare în ingineria materialelor.
  • - aplicarea principiilor cercetării ştiințifice specific domeniului şi realizarea unei comunicări orale/în scris, prin care sunt prezentate rezultatele obținute într-un mod clar şi convingător.
  • - managementul materialelor avansate şi corelarea obținerii acestora cu resursele alternative disponibile în contextual dezvoltării durabile.

Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea maimultor profesii în domeniul ingineriei materialelor.

Discipline studiate: Tehnologii neconventionale, Metode avansate de analiza si caracterizare a materialelor, Tehnologii si echipamente de prototipare rapida, Engleza tehnica, Alegerea criteriala a materialelor, Softuri expert CAD, CAM, CAE; Modelarea, simularea si optimizarea proceselor, Managementul calitatii totale, Programe europene si strategii in domeniul materialelor avansate, Caracterizarea tribologica a suprafetelor, etc.

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în echipamente de proces; cercetător în tehnologia construcțiilor de maşini;  expert inginer metalurg; asistent de cercetare în metalurgia neferoasă; inginer de cercetare în turnarea metalelor; inginer de cercetare în prelucrări plastic şi tratamente termice; inginer de cercetare în ştiința materialelor; asistent universitar; manager de proiect; administrator societate comercială; asistent de cercetare în tehnologii şi echipamente neconvenționale, inginer de proces in prototipare rapidă, expert in domeniul materialelor ceramic și compozite.

Plan de învățământ