Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

 IMPORTANT - criterii atribuire burse pentru anul universitar 2023-2024

 IMPORTANT - precizări privind bursa socială pentru anul universitar 2023-2024

 IMPORTANT - acte pentru bursa socială pentru anul universitar 2023-2024

 

IMPORTANT - modificare criterii acordare burse pentru anul universitar 2023-2024

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Fondurile pentru burse și protecție socială a studenților se alocă de către MEN, prin contractul instituțional, în funcție de numărul de studenți de la învățământul cu frecvență, fără taxa de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9). Universitatea suplimentează fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11).

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.