Licență

 

Programe de studii

Ingineria sudării este o specializare de tradiție, înființată în urmă cu 40 ani la Universitatea Transilvania din Brașov. În prezent, specializarea Ingineria sudării este acreditată la nivel național și recunoscută la nivel european prin certificarea EUR-ACE®, (European Network for Accreditation of Engineering Education) obținută în anul 2020 (Detalii https://eurace.enaee.eu/node/22714). Programul de studii Ingineria sudării se încadrează în domeniul de licență Inginerie industrială iar durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

Obiectivul principal al programului de studii este formarea specialistului inginer, cu studii de licență în domeniul ingineriei sudării, bine pregătit pentru adaptarea în mediul economic național și internațional, cu expertiză în proiectarea, analiza și evaluarea problemelor specifice din domeniul ingineriei sudării. Absolvenții specializării Ingineria sudării se bucură de o bine-meritată apreciere pe piața forței de muncă, datorită pregătirii interdisciplinare acumulate în timpul studiilor universitare. Planul de învățământ este actualizat permanent, alocându-se resurse importante noilor tehnologii, echipamente și sistemelor digitale de proiectare și analiză CAD / CAE / FEA. Formarea studenților este consolidată în cadrul lucrărilor practice de laborator, unde viitorii absolvenți deprind aptitudinile necesare pentru dezvoltarea unei cariere în domeniul Ingineriei sudării. Formarea viitorilor absolvenți de Ingineria sudării este proactiv susținută prin derularea de stagii de practică sau studiu, naționale sau internaționale, la Universități și Institute de cercetare din Spania, Portugalia, Franța, Germania, Israel și Germania.

 

Discipline studiate: Tehnologia sudării prin topire, Proiectarea și omologarea structurilor sudate, Inspecția calității îmbinărilor sudate, Robotizarea proceselor de sudare, Teoria proceselor de sudare Procedee conexe sudării.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Inginer sudor, Expert în ingineria sudării, Inginer tehnolog și de producție în domeniul ingineriei industriale

 

Plan de învățământ

 

Teme proiect de diplomă_ Ingineria sudării

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Calificarea Ingineria securității în industrie asigurată de programul de studii cu aceeași denumire presupune în principal formarea de ingineri capabili să coordoneze activitățile de securitate în industrie. Prin Legea securității și sănătății în muncă (SSM), se instituie prezumția de răspundere generală a angajatorului în toate problemele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă din cadrul societății sale. Problemele privind identificare și evaluarea riscurilor, stabilirea celor mai adecvate măsuri, activități și posibilități de preîntâmpinare a accidentelor din societatea respectivă îi revin în totalitate angajatorului, iar pentru punerea lor în aplicare este necesară prezența unor specialiști de cea mai înaltă clasă în domeniul SSM.

 

Discipline studiate: Sănătate și securitate în muncă în sectoarele primare, Sisteme de securitate în prelucrări mecanice, Securitate și sănătate în muncă în domeniul chimic, Auditul și certificarea în ingineria securității în industrie, Electrosecuritate, Radioprotecția în industrie, Legislația securității muncii, Elemente de medicina muncii, Risc tehnologic, Evaluarea securității în industrie, Noxe industriale.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Specialist siguranță şi sănătate în muncă, Inspector de siguranță şi sănătate în muncă, Inspector de protecția muncii, Auditor in managementul riscului.

 

Plan de învățământ

 

Teme proiect de diplomă_Ingineria securității în industrie

Știința materialelor este implicată în majoritatea ramurilor industriale: construcții de mașini, aeronautică, informatică, electronică, tehnică nucleară, medicină, transporturi, etc.

Introducerea în fabricatie a unui produs ingineresc, îmbunătățirea unui produs existent și, în general, dezvoltarea firească a tehnologiei necesită cunoștiințele unui inginer în știința materialelor. Evolutia științei materialelor a permis, de exemplu, creșterea  autonomiei automobilelor electrice sau creșterea durabilității materialelor utilizate pentru exteriorul telefoanelor mobile, până și ecranul tactil (touch-screenul) se bazează pe utilizarea unor concepte și materiale dezvoltate de inginerii în știința materialelor. Biomaterialele utilizate în implantologie (dentară, de sold, stenturi, etc) sunt dezvoltate și permanent îmbunătățite de inginerii în știința materialelor, ajutați de cele mai noi tehnici de fabricație aditivă (printare 3D).

Programul de studii acoperă materialele metalice (feroase, neferoase), ceramice și compozite, de la selecția, caracterizarea și până la îmbunatatirea acestora, precum și a proceselor tehnologice aferente. Absolvenții, ingineri în domeniul ingineriei materialelor, sunt capabili să utilizeze optim materialele existente sau să creeze noi tipuri de materiale pentru cele mai diverse domenii de activitate.

 

Discipline studiate: știința materialelor, informatică aplicată, proprietățile și alegerea materialelor, nanomateriale, proiectarea asistată de calculator, management prin proiecte, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în știința materialelor, inginer proiectant tehnologii de procesare a materialelor, inginer de producție, inginer tehnolog, programator fabricație, coordonator procese de producție.

 

Plan de învățământ

Programul de studii aparține domeniului Inginerie și Management ceea ce înseamnă că îmbină discipline și cunoștiințe atât din domeniul ingineresc cât și din cel economic/managerial, oferind absolvenților competențe potrivite unei game foarte largi de locuri de muncă. 

Obiectivul general al programului de studii constă în formarea specialiștilor cu abilități antreprenoriale și intraprenoriale în domeniul științei și ingineriei materialelor. Cunoștiințele tehnice împreună cu cele economice/manageriale vor ajuta absolvenții în găsirea unor oportunități de afaceri pe care să le dezvolte pe cont propriu sau le va permite să ocupe funcții pe diferite niveluri de management în întreprinderi.

La nivel mondial se acordă o importanță deosebită antreprenoriatului în general și în special antreprenoriatului dezvoltat în zona tehnică, inginerească. Mai mult, este susținută ideea antreprenoriatului în rândul tinerilor absolvenți, ca dovadă promovarea diferitelor competiții de proiecte pentru susținerea inițierii activităților antreprenoriale ale tinerilor (Societatatea Antreprenorială Studențească din Universitatea Transilvania din Brașov). În programul-cadru de finanțare pentru perioada 2014-2020 Uniunea Europeană a definit zona de Materialele avansate și nanotehnologii ca fiind domeniu prioritar, facilitând astfel atragerea de fonduri nerambursabile pentru susținerea afacerilor și a cercetării în domeniul ingineriei materialelor. Un buget semnificativ este alocat antreprenoriatului și materialelelor avansate și în programul cadru Horizon Europe (2021-2027) prin Pilonul 2 - Provocări globale și competitivitate industrială.

 

Discipline studiate: antreprenoriat, marketing, riscul în afaceri, finanțele agenților economici, nanomateriale și nanotehnologii, fabricația aditivă, tehnologia materialelor, dreptul în afaceri, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: antreprenor, manager de proiect, responsabil afacere, coordonator procese de producție, lansator fabricație.

 

Plan de învățământ

Specializarea Inginerie economică în domeniul mecanic este acreditată la nivel național și recunoscută la nivel european prin certificarea EUR-ACE®, (European Network for Accreditation of Engineering Education) (Detalii https://eurace.enaee.eu/node/75654). Programul de studii aparține domeniului Inginerie și Management ceea ce înseamnă că îmbină discipline și cunoștiințe atât din domeniul ingineresc cât și din cel economic/managerial, oferind absolvenților competențe potrivite unei game foarte largi de locuri de muncă. 

Programul de studii asigură formarea unor specialişti cu dublă calificare, în domeniile tehnic şi economic, cu aptitudini manageriale şi antreprenoriale, capabili să abordeze proiectarea produselor şi dezvoltarea tehnologiilor în funcție de cerințele pieței, în condiții de maximă eficiență. Continua creștere a competitivității economice, atât la nivel national dar și international, corelată cu dezvoltarea amplă a domeniilor tehnice a dezvoltat ideea realizării unei duble pregătiri în cadrul învațământului universitar care permite și creșterea flexibilității oportunităților de ocupare a unui post pe piața muncii.

 

Discipline studiate: managementul producției, managementul proiectelor, managementul calității, finanțe, proiectare asistată de calculator, știința și ingineria materialelor, proprietățile și alegerea materialelor, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer economist, consultant în management, specialist în domeniul calității, manager de produs, coordonator procese de producție, etc.

 

Plan de învățământ