Confirmarea locului

Perioada pentru faza I: 14 - 15 septembrie 2023 , sala IP1 (corpul I),  str. Universității nr. 1.

Program confirmări:

Joi, 14.09.2023, 9:00 - 15:00

Vineri, 15.09.2023, 9:00 - 13:00

În FAZA I:

  • Dacă la 13 septembrie 2023 va fi admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), CANDIDATUL se obligă să depună dacă la 13 septembrie 2023 va fi admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), CANDIDATUL se obligă să depunăla FACULTATE, până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, actele de studii1 în original. În cazul în care candidatuladmis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 18 septembrie 2023, iarprocedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ.
  • Dacă la 13 septembrie 2023 va fi admis pe locurile cu taxă, până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, CANDIDATULse obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicațiade admitere; b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere. Verificareaconformității plății va fi efectuată de Direcția Financiar-Contabilitate a Universității. În cazul în care plata este neconformăsau candidatul achită taxa prin transfer bancar dar nu încarcă dovada plății până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00,va fi declarat RESPINS în data de 16 septembrie 2023, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ.
  • Candidații din listele de așteptare afișate la data de 13 septembrie 2023 dacă vor să fie luată opțiunea lor înconsiderare la rularea listelor din FAZA FINALĂ, în funcție de evoluția confirmării/ocupării locurilor în faza I, trebuiesă achite exclusiv ONLINE, din contul de înscriere/ aplicația de admitere, suma de 1000 de lei, echivalentul primeitranșe a taxei de școlarizare, până în data de 15 septembrie 2023, ora 15:00. În cazul în care aceștia nu vor fi declarațiadmiși în faza finală (conform listei finale din 18 septembrie 2023), suma de 1000 de lei li se va restitui, conform procedurilorinterne. Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare în acest caz devine confirmare a locului numai dacă după afișarealistei din FAZA FINALĂ se dobândește statut de admis.
Acte necesare pentru confirmarea locurilor bugetate la licență

 

Acte necesare pentru confirmarea locurilor cu taxă la licență

  ______________________________________________________________________________________________________

 Documentele pot fi depuse de altă persoană numai dacă aceasta prezintă o declarație simplă a candidatului, pe propria răspundere, conform modelului atașat. Declarația trebuie întocmită olograf și semnată olograf, din motive de autenticitate.

Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere.

Data și semnătura