Licență

 

Programe de studii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Specializarea Ingineria Sudării este aceea de a forma specialişti cu studii superioare, prin pregătire universitara initiala si postuniversitara, in domeniul de studii universitare de licenta „Inginerie Industriala”, fiind in concordanta cu prevederile Cartei universitare ale Universitatii Transilvania din Brasov si in acord cu prevederile Strategiei Europa 2020.
Absolventii specializării Ingineria Sudării se bucură de o meritată apreciere pe piata fortei de muncă din România, datorită pregătirii complexe şi de înalt nivel de care dau dovadă în activitatea economică, in diferite sectoare de activitate, precum: realizarea de structuri metalice, tehnică nucleară, echipamente pentru rafinării şi instalatii petrochimice, constructia de nave, automobile, vagoane şi locomotive, aeronave, echipamente agricole şi bunuri de consum etc. Multi dintre absolventii specializării Ingineria Sudarii îşi desfăşoară in prezent activitatea în străinătate: S.U.A., Canada, Franta, Germania, Belgia, Australia, Turcia, Cehia ş.a., unii dintre aceştia ajungând în scurt timp şefi de compartimente şi manageri, ca o recunoaştere a competentei şi a importantei muncii lor (Air liquide Ductil Buzău, Linde, ESAB, etc).
Discipline studiate: Tehnologia sudării prin presiune, Echipamente pentru sudarea, Controlul îmbinărilor și produselor sudate. Sudarea prin presiune, Proiectarea structurilor sudate, Procedee conexe sudării.
Perspective după finalizarea studiilor: Inginer sudor european EWE si international IWE, Inginer sudor expert, Expert sudor european EWE-E

Plan de învățământ

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Calificarea Ingineria securității în industrie asigurată de programul de studii cu aceeași denumire presupune în principal formarea de ingineri capabili să coordoneze activitățile de securitate în industrie. Prin Legea securității și sănătății în muncă (SSM), se instituie prezumția de răspundere generală a angajatorului în toate problemele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă din cadrul societății sale. Problemele privind identificare și evaluarea riscurilor, stabilirea celor mai adecvate măsuri, activități și posibilități de preîntâmpinare a accidentelor din societatea respectivă îi revin în totalitate angajatorului, iar pentru punerea lor în aplicare este necesară prezența unor specialiști de cea mai înaltă clasă în domeniul SSM.
Discipline studiate: Bazele evaluării riscurilor, Risc tehnologic, Fiabilitate, Sisteme de securitate in prelucrări mecanice, Securitate în ssectoare primare, Managementul și securitatea în transporturi industriale, Electrosecuritate, Noxe industriale, Auditul și certificarea în ingineria securității industriale.
Perspective după finalizarea studiilor: Inginer securitate şi sănătate în muncă industrie; Specialist siguranță şi sănătate în muncă, Inspector de siguranță şi sănătate în muncă, Inspector de protecția muncii, Auditor şi evaluator de sisteme de management pentru sănătate si securitate ocupațională; Manager de siguranță şi sănătate în muncă.

Plan de învățământ

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria materialelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

 

Studenții dobândesc competențe  de cercetare și  proiectare a proceselor de sinteză și integrare de noi materiale (metalice, ceramice, compozite) în dispozitive de înaltă tehnologie  în condiții de eficiență economică și protecție a mediului, de analiză a caracteristicilor materialelor și proiectare de tehnologii pentru obținerea de noi produse aplicând tehnici avansate.

 

Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei materialelor.

 

Discipline studiate: matematică, chimie,  informatică,  proprietățile și alegerea materialelor,  elaborarea aliajelor, tratamente termice și termochimice, materiale compozite, nanomateriale, proiectarea tehnologiilor asistată de calculator, modelare și optimizare procese metalurgice,  management prin proiecte, etc. 

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în știința materialelor, inginer proiectant tehnologii de procesare a materialelor, inginer tehnolog și de producție, programator fabricație, coordonator procese de producție.  

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Știința materialelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

Studenții dobândesc competențe pentru efectuarea de calcule, demonstrații şi aplicații pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei materialelor, de utilizare a tehnicilor de proiectare asistată pe calculator ori de proiectare, de evaluare și soluționare optimă a problemelor tehnice în legătură cu materialele procesate în domeniu, de desfășurare a activităților de management și marketing în domeniul proiectării  și asimilării materialelor noi,  de desfășurarea a activităților de evaluare tehnică în probleme legate de biocompatibilitate la impactul materialelor cu tesuturile vii.

Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei materialelor.

Discipline studiate: biomateriale, informatică, proprietățile materialelor și metode de testare, imagistică medicală, tehnici de elaborare și procesare a aliajelor, biocompatibilitate, implanturi cardiovasculare, management, biosenzori,  nanomateriale si nanotehnologii, ingineria suprafețelor, materiale biomimetice, implanturi dentare, etc.

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în știința materialelor, cercetător în știința materialelor, inginer proiectant tehnologii de procesare a materialelor,    asistent universitar; manager de proiect;

Plan de învățământ

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și Management.

Durata studiilor este de 4 ani și asigură formarea unor specialişti cu dublă calificare, în domeniile tehnic şi economic, cu aptitudini manageriale şi antreprenoriale, capabili să abordeze proiectarea produselor şi dezvoltarea tehnologiilor în funcție de cerințele pieței, în condiții de maximă eficiență. Continua creștere a competitivității economice, atât la nivel national dar și international, corelată cu dezvoltarea amplă a domeniilor tehnice a dezvoltat ideea realizării unei duble pregătiri în cadrul învațământului universitar care permite și creșterea flexibilității oportunităților de ocupare a unui post pe piața muncii.

Discipline studiate: știința și ingineria materialelor, proprietățile și alegerea materialelor, managementul producției/proiectelor/calității, finanțe, proiectare asistată de calculator, etc.

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții au un succes deplin pe piața muncii, putând opta pentru sectorul industrial (coordonare de procese, proiectare de tehnologii, gestionarea bazelor de date, promovare comercială etc.), financiar – bancar (contabilitate, analiză economico-financiară), servicii, învățământ, etc. Competențele dobândite pot contribui cu succes şi la dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu.

Plan de învățământ